PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SERVERU MAGENTO.CZ

I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Podmínky užívání serveru magento.cz (dále i jen „server“) stanoví práva a závazky uživatelů služeb serveru a jsou závazné pro všechny uživatele serveru. Každý uživatel serveru, jak je definován níže, vyslovuje s těmito Podmínkami svůj souhlas, a to jejich výslovným schválením elektronickými prostředky, při své registraci, uhrazením poplatku za služby serveru a/nebo každým úkonem při užívání serveru, jak je definováno níže.

1.2 Provozovatelem serveru je společnost GetReady s.r.o., se sídlem Truhlářská 342/5, Liberec, Česká republika, IČ 01877381 (dále i jen „provozovatel“ nebo „společnost“).

1.3 Užívání služeb serveru je vyhrazeno osobám, na které se nevztahuje zákaz přístupu k službám serveru či obsahu umístěnému na serveru podle zákonů země, v níž se taková osoba nachází, v níž sídlí, nebo z níž využívá přístup k serveru a/nebo jeho službám. Užívání serveru osobami, na které se jakýkoli takový zákaz vztahuje, je zakázáno.

1.4 Tato Pravidla mohou být doplněna dalšími závaznými pokyny pro uživatele, zveřejněnými provozovatelem na serveru, zejména pak pokyny v oblasti povoleného obsahu na serveru a etiky užívání serveru a jeho služeb.

II. Definice

2.1 „Uživatelem serveru“ se rozumí každý návštěvník serveru, který se k serveru připojí prostřednictvím internetu či jiného rozhraní. Nestanoví-li výslovně tyto Podmínky nebo provozovatel něco jiného, rozumí se uživatelem i registrovaný uživatel (jak je definován níže). Není-li prokázáno něco jiného, považuje se za uživatele vlastník zařízení, kterému odpovídá IP adresa, z níž došlo k připojení k serveru či využití služeb serveru.

2.2 „Registrovaným uživatelem“ se rozumí každý uživatel, který se registruje na serveru prostřednictvím registračního rozhraní a jehož registrace je schválena provozovatelem prostřednictvím potvrzovacího e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu zadanou při registraci či jiným obvyklým způsobem nastaveným na serveru. Není-li prokázáno něco jiného, považuje se za registrovaného uživatele osoba, jejíž údaje byly zadány při registraci.

2.3 „Registrací“ se rozumí proces získání statutu registrovaného uživatele, stanovený provozovatelem na serveru a zahrnující mimo jiné zadání osobních identifikačních údajů o uživateli. Jedna fyzická či právnická osoba může mít vždy jen jednu registraci, tj. je zakázáno, aby jeden subjekt byl registrován jako více registrovaných uživatelů.

2.5 „Službami“ serveru se rozumí veškeré služby, které jsou k dispozici uživatelům či registrovaným uživatelům serveru. Službou je zejména umožnění využívání inzertních, aukčních a diskusních funkcí serveru, atp.

2.6 „Úkonem“ při užívání serveru se rozumí jakékoli vyslání pokynu vůči serveru uživatelem anebo z počítače či jiného prostředku užívaného k přístupu k serveru, tedy zejména přihlášení se na server, kliknutí na odkaz umístěný na serveru, vložení příspěvku či dat na server, atp.

2.7 „Obsahem“ se rozumí data umístěná na serveru uživatelem na server v rámci využívání služeb, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.

2.8 „Veřejným obsahem“ se rozumí obsah vkládaný na server přímo uživateli v rámci takových služeb serveru, které umožňují následné veřejné prohlížení obsahu uživateli, např. diskusní fórum.

2.9 „Dotčeným subjektem“ se rozumí fyzická či právnická osoba, jíž se přímo týká obsah vkládaný uživatelem na server, zejména pak subjekt osobních údajů obsažených v obsahu vkládaném uživatelem na server.

III. Práva a povinnosti provozovatele

3.1 Provozovatel je oprávněn kontrolovat a vymáhat dodržování pravidel užívání služeb serveru a používat k tomu všech jemu dostupných prostředků.

3.2 Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu uživatele serveru, a to při každém úkonu uživatele.

3.3 Provozovatel je oprávněn znemožnit konkrétnímu uživateli (či všem uživatelům konkrétní IP adresy) přístup na server.

3.4 Provozovatel je oprávněn stanovit podmínky registrace na serveru. V souvislosti s registrací platí mimo jiné následující:

3.4.1 Provozovatel je oprávněn vyhradit kterékoli služby serveru pouze registrovaným uživatelům.

3.4.2 Provozovatel je oprávněn podmínit registraci uživatele splněním specifických podmínek, např. za účelem ověření jeho identity.

3.4.3 Provozovatel je oprávněn kdykoli odebrat kterémukoli uživateli registraci, a to i bez udání důvodu. Důvodem pro odebrání registrace může být zejména (nikoli však pouze) porušení těchto Podmínek či souvisejících právních předpisů registrovaným uživatelem.

3.4.4 Provozovatel je oprávněn kdykoli požadovat obnovení registrace kteréhokoli registrovaného uživatele a obnovením registrace podmínit užívání služeb serveru.

3.4.5 Provozovatel je oprávněn omezit počet registrovaných uživatelů i kdykoli odmítnout registraci jakýchkoli uživatelů i bez uvedení důvodu.

3.5 Provozovatel neručí za dostupnost a provoz serveru a služeb, zejména pak za případné výpadky způsobené odstávkou serveru, údržbou, hardwarovými či softwarovými závadami serveru, problémy s obsluhou serveru ani jakýmikoli externími vlivy či výpadky.

3.6 Provozovatel neručí za zachování obsahu na serveru, a to ani dat umístěných na server uživateli, ani dat umístěných provozovatelem. Provozovatel není povinen provádět jakékoli zálohy obsahu umístěného na serveru a činí-li tak dobrovolně, nezakládá se tím právo uživatele na zálohování či jiná související práva.

3.7 Provozovatel je oprávněn kdykoli a bez předchozího upozornění upravit, smazat či jinak odstranit a/nebo znepřístupnit některým či všem uživatelům jakýkoli obsah či službu serveru či jakákoli data na serveru umístěná. O takovém odstranění či znepřístupnění není provozovatel povinen uživatele informovat. Zveřejnění obsahu může být rovněž umožněno na dobu určitou, po jejímž uplynutí bude obsah automaticky smazán.

3.8 Provozovatel je oprávněn odložit zveřejnění obsahu vkládaný uživatelem na server, zejména v souvislosti s informováním či zajištěním souhlasu dotčeného subjektu se zpracováváním obsahu, a poskytnutí možnosti k jednání mezi uživatelem a dotčeným subjektem.

3.9 Provozovatel je oprávněn nezveřejnit obsah vkládaný uživatelem na server zejména v případě, že je neúplný, tedy že uživatelem nebyly splněny veškeré náležitosti pro vložení obsahu na server, jakož i v případě, že se zjistí, že některé části obsahu jsou chybné či nepravdivé.

3.10 Provozovatel je oprávněn doplňovat obsah vložený na server uživateli reklamním sdělením dle svého uvážení.

IV. Práva a povinnosti uživatelů

Uživatelé se zavazují při využívání veškerých služeb serveru, tedy zejména při vkládání obsahu na server a užívání služeb serveru dodržovat následující pravidla:

4.1 Je zakázáno na server jako obsah, zejména (nikoli však pouze) za účelem zveřejnění v databázi, vkládat nepravdivé, klamavé či zavádějící informace. Je zakázáno vkládat na server osobní údaje dotčených subjektů (fyzických osob) bez současného doložení souhlasu těchto osob provozovateli.

4.2 Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem porušujícím autorská práva autora obsahu nebo části obsahu jakožto autorského díla.

4.3 Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem porušujícím práva vyplývající z průmyslového vlastnictví (zejména ochranných známek) či jinak chráněná práva a oprávněné zájmy třetích osob (zejména v oblasti obchodního tajemství, hospodářské soutěže atp.).

4.4 Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem, který naplňuje anebo u něhož může být dáno důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu. V případě, že obsah spočívá v informacích nebo důkazech nasvědčujících tomu, že byl nebo má být spáchán trestný čin, je uživatel povinen oznámit takovou skutečnost prokazatelně provozovateli a zároveň Policii ČR nebo státnímu zastupitelství, to vše bezodkladně poté, co takovou věc zjistí. Tím nejsou dotčeny jeho povinnosti podle zákona, např. povinnost překazit trestný čin za podmínek stanovených trestním zákoníkem.

4.5 Pokud se nejedná o služby serveru výslovně k takovému účelu určené (např. inzertní či aukční služby serveru), je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím bez souhlasu provozovatele zveřejňovat reklamu či propagovat zboží nebo služby uživatele nebo jiné osoby, a to ani na nekomerční bázi. Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím rozesílat či zveřejňovat nevyžádaná obchodní sdělení (spam), a to ani v rámci diskusních služeb serveru.

4.6 Je zakázáno jakýmkoli způsobem narušovat provoz serveru a služeb, zejména pak pokoušet se o obcházení, narušení nebo prolomení bezpečnostních prvků serveru a zásahu do služeb a obsahu serveru jiným způsobem, než který umožňuje provozovatel v rámci standardně nabízených služeb serveru.

4.7 Systematické či velkokapacitní vkládání obsahu na server je povoleno pouze s předchozím výslovným souhlasem provozovatele a mimo jiné po zajištění splnění všech povinností podle zákona na ochranu osobních údajů a jiných předpisů uživatelem.

4.8 Je zakázáno šířit informace, které poškozují dobré jméno provozovatele či jeho pracovníků.

V. Odpovědnost a sankce

5.1 Uživatel je plně odpovědný za obsah, který na server umístí. Provozovatel neprovádí průběžnou kontrolu veškerého obsahu, který uživatel na server umísťuje; provozovatel není povinen dohlížet na obsah ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na nesprávnost či protiprávnost obsahu.

5.2 Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel může identifikační údaje o uživateli poskytnout osobám, jejichž práva byla jednáním uživatele (domněle či skutečně) poškozena, jakož i v případě, kdy to provozovateli ukládá zákon.

5.3 Uživatel bere na vědomí, že i v případě, že v souvislosti s obsahem na serveru dojde k porušení zákonů jiné země než České republiky, nese výlučnou odpovědnost za takové porušení uživatel.

5.4 Provozovatel odpovídá za obsah umístěný na server uživatelem či na žádost uživatele, jen (a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo (b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

5.5 V případě, že provozovateli vznikne škoda v důsledku porušení těchto Podmínek a/nebo zákona uživatelem v souvislosti s užíváním serveru a jeho služeb, zejména pak v souvislosti s obsahem umístěným na server uživatelem, zavazuje se uživatel takovou škodu uhradit za provozovatele, a není-li to možné, nahradit takovou škodu provozovateli následně v plné výši a včetně ušlého zisku a dalších souvisejících škod, nákladů a ztrát.

5.6 Provozovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v souvislosti s využíváním služeb serveru.

5.7 Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi uživateli či mezi uživatelem a třetí osobou, vzniklých při využívání služeb serveru a/nebo sjednaných na serveru. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost, vážnost či závaznost obsahu (včetně návrhů, nabídek a jejich přijetí) umístěného na server uživateli, ani za splnění vzájemných závazků mezi uživateli anebo mezi uživatelem a třetí osobou sjednaných při využívání služeb serveru a/nebo na serveru.

VI. Licenční ujednání

6.1 Server poskytuje mimo jiné služby zahrnující přímé vkládání obsahu uživateli na server tak, že takový obsah bude veřejně dostupný, například diskusní fórum. Uživatel pro takový případ umístěním veřejného obsahu na server prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn k zveřejnění, šíření a veškerému v rámci služeb serveru umožňovanému nakládání s veřejným obsahem a veškerými jednotlivými součástmi obsahu a že veřejný obsah není zatížen právy třetích osob (zejména dotčených subjektů) neslučitelnými s umístěním obsahu na server.

6.2 Uživatel umístěním veřejného obsahu na server uděluje provozovateli nevýhradní, avšak časově, regionálně, osobně ani jinak neomezenou dále převoditelnou licenci k užívání veřejného obsahu a nakládání s veřejným obsahem v rámci jakéhokoli média, včetně oprávnění k pozměňování veřejného obsahu, a to bezúplatně. Provozovatel je v rámci licence zejména oprávněn veřejný obsah dále zveřejňovat a šířit a dále s ním nakládat v rámci služeb serveru, jakož i mimo server.

6.3 Licence udělená uživatelem provozovateli k veřejnému obsahu nezaniká ani smazáním veřejného obsahu ze serveru ani ukončením registrace či jiným ukončením užívání serveru uživatelem.

6.4 V případě, že by práva uživatele k veřejnému obsahu neumožňovala udělení licence v rozsahu dle čl. 6.2, platí, že licence je provozovateli udělena v nejširším možném rozsahu, k jehož udělení by uživatel byl oprávněn. Uživatel je v takovém případě povinen oznámit provozovateli příslušná omezení udělované licence a odpovídá provozovateli za veškeré škody, které provozovateli vzniknou v důsledku toho, že licence nebyla udělena v rozsahu předvídaném provozovatelem.

6.5 Uživatel nesmí žádným způsobem zasáhnout do práv jiných osob k veřejnému obsahu umístěnému na serveru, zejména pak do práv provozovatele k obsahu umístěnému na serveru, tento veřejný obsah či jeho část dále šířit či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného souhlasu provozovatele nebo jiného oprávněného vykonavatele práv. Souhlas provozovatele pro tyto účely musí obsahovat i výslovné uvedení konkrétního veřejného obsahu, k němuž se souhlas váže, a podmínky udělení souhlasu.

6.6 Uživatel nesmí nijak měnit ani upravovat obsah serveru, který není dle povahy daných služeb provozovatelem k takové úpravě určen. Je však vždy oprávněn požádat provozovatele serveru o opravu jím vloženého obsahu, pokud neodpovídá skutečnosti.

6.7 Ustanovení tohoto čl. VI. se nepoužijí, pokud jde o osobní údaje o dotčených subjektech a uživatelích, ledaže by to bylo v souladu se zákonem a pravidly nakládání s osobními údaji dle čl. VII. níže. Veřejný obsah nesmí obsahovat osobní údaje třetích osob, ledaže by zároveň s jeho vložením na server byl provozovateli doložen souhlas subjektu osobních údajů podle čl. VII.

VII. Osobní údaje a další ujednání

7.1 Uživatel odpovídá za to, že vložením obsahu uživatelem na server a jeho začleněním a zveřejněním v rámci databáze nebudou porušována práva dotčených subjektů, ani související právní předpisy. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn informovat dotčené subjekty o obsahu, který se jich týká a který byl uživatelem na server umístěn.

7.2 Uživatel uděluje provozovateli jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů poskytnutých za účelem anebo při využívání služeb serveru, zejména pak osobních údajů poskytnutých při registraci a dále IP adresy uživatele, za účelem za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů provozovatele serveru a případného řešení vzájemných práv a povinností, včetně případného předání těchto údajů dotčeným osobám, a dále pro jiné obchodní a marketingové účely provozovatele. Registrovaný uživatel uděluje provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů na celou dobu jeho registrace.

7.3 Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených provozovatelem.

7.4 Uživatel bere na vědomí, že v případě zjištění porušení zákona nebo práv a právem chráněných zájmů provozovatele či třetích osob (zejména dotčených subjektů) je provozovatel oprávněn osobní údaje uživatele včetně IP adresy dále sdělovat, zejména pak předat je Policii ČR či jiným orgánům státní správy.

7.5 Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné. Uživatel i kterýkoli jiný subjekt zpracovávaných údajů, zejména dotčený subjekt – fyzická osoba, má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemně. Tím nejsou dotčena další práva uživatele jako subjektu osobních údajů podle zákona. Odvolání souhlasu registrovaného uživatele se zpracováním jeho osobních údajů má obvykle za následek automatické odebrání registrace.

7.6 Uživatel i kterýkoli jiný subjekt zpracovávaných údajů, zejména dotčený subjekt – fyzická osoba, má právo vyžádat opravu a upřesnění všech nepřesných údajů, které jsou o něm provozovatelem či na serveru evidovány a zpracovávány.

7.7 Provozovatel neodpovídá za zneužití osobních údajů uživatele v důsledku protiprávního jednání třetí strany.

7.8 Po uplynutí doby zpracovávání, na kterou byl udělen souhlas uživatele podle tohoto článku VII. anebo souhlas subjektu osobních údajů předložený uživatelem, provozovatel příslušné osobní údaje zlikviduje.

7.9 Uživatel souhlasí s tím, aby mu provozovatel zasílal zprávy obsahující obchodní sdělení.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto Podmínky nabývají platnosti a jsou účinné ode dne 1. 12. 2014.

8.2 Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoli změnit s účinností zveřejněním nové verze na serveru, není-li stanoveno jinak.

8.3 Provoz serveru, užívání jeho služeb a veškeré právní vztahy mezi provozovatelem a uživateli se řídí právním řádem České republiky. Případné spory týkající se soutěže bude rozhodovat příslušný soud České republiky určený podle procesních předpisů České republiky.